Cases positioneringsonderzoek

Het College voor Accreditering Huisartsen (CvAH) wil weten hoe bekend onderwijsaanbieders en huisartsen zijn met de activiteiten van het CvAH, hoe zij oordelen over het functioneren van het CvAH en waarom zij zo oordelen.

 

Hoe oordeelt men in het algemeen over het systeem van accreditatie? Welke ervaringen heeft men zelf met accreditatie? Hoe bekend is het College? En hoe bekend de rol die het College speelt bij accreditatie? Zijn de vijf hoofdcriteria voor accreditatie bekend? Hoe denkt men over nut en noodzaak van criteria voor het toekennen van accreditatie? Hoe oordeelt men over de procedure bij aanvraag? Is duidelijk onder welke voorwaarden aan geaccrediteerde nascholing kan worden deelgenomen? Heeft men suggesties voor verbetering? Kan de procedure zo worden aangepast dat die beter aansluit bij wensen van betrokkenen?

Terug naar boven

Cases ledenonderzoek

 1. De Nederlandse Vereniging van Sociaal Psychiatrische Verpleegkundigen (NVSPV) stond op een kruispunt van nieuw beleid en vraagt leden zich uit te spreken over de te volgen koers.

  Hoe tevreden zijn leden over het functioneren van hun beroepsvereniging? Wat doet de vereniging goed en wat kan beter? Welke kwaliteitseisen moeten aan het lidmaatschap gesteld worden? Aan welke eisen moet het beroepsonderwijs voldoen? Moet de vereniging wel of niet fuseren?

 2. De KNMG wil van tijd tot tijd van leden weten hoe leden oordelen over actuele medisch ethische onderwerpen en peilt daarom periodiek de mening van een steekproef van leden. De peilingen moeten de betrokkenheid van leden bij de vereniging vergroten en duidelijk maken welk draagvlak er voor bepaalde standpunten is.
  Hoe denken leden over dit onderwerp? Welk standpunt moet de vereniging innemen? Wat moet de vereniging richting Den Haag bepleiten? En als officieel standpunt naar de pers ventileren? Wat moet de vereniging de leden adviseren? Vergt het onderwerp een pro-actieve aanpak?
Terug naar boven

Cases imago-onderzoek

 1. Het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV) wil weten hoe bekend de organisatie en hoe tevreden leden en niet-leden zijn over de service en producten van het instituut. Op basis daarvan wordt PR en communicatiebeleid verder vormgegeven.

  Is mijn organisatie bekend? Hoe bekend zijn onze activiteiten en producten? Waarmee wordt de vereniging in verband gebracht? Wordt mijn organisatie erkend als expert? Waarin onderscheidt mijn organisatie zich van andere in het vakgebied? Hoe waardevol vinden beroepsbeoefenaars onze activiteiten en producten? Waarop moeten we ons in de toekomst richten? Hoe kunnen wij de aantrekkelijkheid van het lidmaatschap verhogen? Hoe kunnen we jongeren aan ons binden?

 2. Woonbron heeft onlangs voor de derde keer een imago onderzoek gehouden. Een van de belangrijkste redenen om dat te doen ligt in het belang dat Woonbron hecht aan goede samenwerking met partners in en buiten de stad.

  Hoe bekend zijn relaties met de organisatie? Wat wordt gezien als de kernactiviteit? Wat zijn kenmerken van de organisatie? Wat zijn sterke en minder sterke punten in de beeldvorming? Is de communicatie eenduidig? En de informatievoorziening? Waar is de organisatie uitgesproken goed en niet goed in? Hoe wordt de samenwerking ervaren? Waar moet de organisatie vooral wel en niet doen?

Terug naar boven

Cases klanttevredenheidsonderzoek

De kunstenaarslijn van Kunstenaars & CO wil weten hoe tevreden klanten zijn over de telefonische en digitale helpdesk. Hoe tevreden zijn de klanten over: de wijze waarop zij worden geholpen? De snelheid waarmee geholpen werd? De kennis van helpdeskmedewerkers? De bruikbaarheid van de informatie en adviezen? De toon waarop zij te woord werden gestaan?

Het UWV heeft gedurende enige tijd geëxperimenteerd met een nieuwe klantenconcept. Na de proefperiode is aan medewerkers gevraagd aan te geven hoe zij op basis van ervaring over het concept oordelen en of deze aanpak kan worden uitgebreid tot de hele organisatie.

Hoe ervaren onze medewerkers het werken met het innovatie klantensysteem? Hoe tevreden zijn ze hier over? Wat zijn sterke en zwakke punten? Is het toepasbaar in de dagelijkse praktijk? Hoe gebruiksvriendelijk is het? Is de klant er mee gebaat? Moet het concept bedrijfsbreed worden doorgevoerd?

Terug naar boven

Cases medewerkerstevredenheids-onderzoek

 1. Woonplus laat periodiek medewerkertevredenheidsonderzoek uitvoeren om vast te stellen welke aspecten van het werk en de cultuur van Woonplus bijdragen aan tevredenheid en welke niet.

  Hoe tevreden zijn medewerkers in het algemeen over het werken bij de organisatie? Over de werkdruk? De arbeidsvoorwaarden? De fysieke werkplek? De communicatie en informatievoorziening? De eigen taken en verantwoordelijkheden? De ruimte voor persoonlijk initiatief en ontwikkeling? HRM? De leidinggevenden? Cultuuraspecten als de stijl van leidinggeven, de onderlinge samenwerking, collegialiteit, resultaat gerichtheid? Hoe verbonden voelen medewerkers zich met de organisatie?

 2. ABVAKABO FNV wilde inventariseren in hoeverre medewerkers in de gezondheidszorg worden geconfronteerd met agressief en intimiderend gedragen pesten op het werk, hoe daar mee om wordt gegaan en welke ideeën leden zelf hebben over een mogelijke aanpak van dit gedrag.

  Worden mijn medewerkers op het werk geconfronteerd met agressief en intimiderend gedrag? Hoe vaak? Door wie? Welke invloed heeft dat gedrag op het welbevinden van de medewerkers? Is er behoefte aan ondersteuning op dit punt? Welke ideeën hebben medewerkers zelf over het terugdringen van dit ongewenste gedrag?

Terug naar boven

Cases lezersonderzoek

 1. ABVAKABO heeft de waardering voor het informatieve gehalte en de onderwerpkeuze van het ledenblad AANEEN laten beoordelen, om te traceren of de verschillende groepen leden zich in het blad herkennen. Aan de hand van het onderzoek is vastgesteld dat het raadzaam is om de inhoud van het blad en aanvullende informatie te differentiëren naar leeftijdsgroepen in het ledenbestand.

  Hoe aantrekkelijk is mijn blad voor de lezers? Herkennen de lezers het blad als ‘hun blad’? Wordt het blad gelezen? Wat is de toegevoegde waarde van het blad voor het lidmaatschap? Wat vind men van de lay-out? Biedt de inhoud genoeg informatie? Moet het blad vaker of minder vaak verschijnen? Wil men liever informatie via internet?

 2. Pitch Media / Aan de vooravond van de lancering van een nieuw concept waarin een opinieblad en daaraan gekoppeld digitaal forum worden gelanceerd, wordt het nul nummer en de website ter test voorgelegd aan een steekproef van leden van de doelgroep.

  Wat verstaat men onder opinie? Hoe kijkt men aan tegen de huidige opinietijdschriften? Wat zijn de wensen en behoeftes wat betreft een opinietijdschrift? Wat voor indruk heeft men van het nul-nummer? In hoeverre straalt het nulnummer de gewenste kernwaarden uit? Is het duidelijk wat voor soort tijdschrift het is? Wat vindt men van de naam? Wat vind men van de website? Sluit het concept aan bij de behoeftes? Waarom wel of niet interessant? Meerwaarde in het interactieve concept?

Terug naar boven