Wij adviseren op basis van onderzoek. Dat doen we bij de soorten die hier genoemd worden. Maar … uiteindelijk is uw onderzoeksvraag leidend en staat uw wens centraal.

Lezersonderzoek

Voor veel organisaties, bedrijven of verenigingen is het eigen blad of nieuwsbrief een belangrijk middel om de medewerkers, klanten of leden te informeren over nieuwe ontwikkelingen, activiteiten, producten of diensten en weetjes over het eigen gebied. Lezersonderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of de publicatie gelezen en gewaarderd wordt en aansluit bij de informatiebehoefte van de lezer.

Wat wilt u weten?

Herkennen de lezers het blad als ‘hun blad’?

Wordt het blad gelezen? En door wie?

Welk belang kennen lezers aan de publicatie toe?

Wat vind men van de lay-out?van het informatieve gehalte?

Moet het blad vaker of minder vaak verschijnen?

Wil men liever informatie via internet?

Wat is de meest en minst gelezen pagina? En waarom?

Wat zijn wensen en behoeften van de lezers?

Wordt het blad bewaard? Doorgegeven?

Terug naar boven

Ledenonderzoek

Voor veel organisaties, bedrijven of verenigingen is het eigen blad of nieuwsbrief een belangrijk middel om de medewerkers, klanten of leden te informeren over nieuwe ontwikkelingen, activiteiten, producten of diensten en weetjes over het eigen gebied. Lezersonderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of de publicatie gelezen en gewaarderd wordt en aansluit bij de informatiebehoefte van de lezer.

Ledenonderzoek wordt ingezet als:

  • peiling van het oordeel van leden over actuele ontwikkelingen
  • referentiekader voor beleidsvoorbereiding
  • draagvlakmeting voor beleidswijzigingen
  • instrument voor evaluatie van gevoerd beleid

 

Wat wilt u weten?

Hoe tevreden zijn leden over het functioneren van hun beroepsorganisatie?

Wat doet de vereniging goed en wat kan beter?

Welke kwaliteitseisen moeten aan het lidmaatschap gesteld worden?

Moet de vereniging wel of niet fuseren?

Wat zijn redenen om lid te worden en te blijven?

Welk beeld hebben leden en niet-leden van de beroepsorganisatie?

Wat verwachten leden?

Welk standpunt moet de vereniging innemen?

Wat moet de vereniging de leden adviseren?

Wat is het draagvlak voor een nieuw standpunt?

Hoe kan de betrokkenheid van leden vergroot worden?

Hoe tevreden zijn leden over de communicatie en informatie?

Hoe kan de aantrekkelijkheid van het lidmaatschap verhoogd worden?

 

Kijk voor meer informatie op onze gespecialiseerde website www.ledenonderzoek.nl

Terug naar boven

Imagoonderzoek

Voor veel organisaties, bedrijven of verenigingen is het eigen blad of nieuwsbrief een belangrijk middel om de medewerkers, klanten of leden te informeren over nieuwe ontwikkelingen, activiteiten, producten of diensten en weetjes over het eigen gebied. Lezersonderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of de publicatie gelezen en gewaarderd wordt en aansluit bij de informatiebehoefte van de lezer.

Wat wilt u weten?

Is mijn organisatie bekend?

Hoe kijken onze relaties naar ons?

Hoe bekend en waardevol zijn onze activiteiten en producten?

Waarmee wordt de vereniging in verband gebracht?

Worden wij erkend als expert?

Waarin onderscheidt mijn organisatie zich van anderen?

Waarop moeten we ons in de toekomst richten?

Wat wordt gezien als de kernactiviteit?

Welke kenmerken worden aan ons toegeschreven?

Is de communicatie eenduidig? En de informatievoorziening?

Waar is de organisatie uitgesproken goed en niet goed in?

Hoe wordt de samenwerking ervaren?

Waar moet de organisatie vooral wel en niet doen?

Terug naar boven

Klanttevredenheidsonderzoek

Voor veel organisaties, bedrijven of verenigingen is het eigen blad of nieuwsbrief een belangrijk middel om de medewerkers, klanten of leden te informeren over nieuwe ontwikkelingen, activiteiten, producten of diensten en weetjes over het eigen gebied. Lezersonderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of de publicatie gelezen en gewaarderd wordt en aansluit bij de informatiebehoefte van de lezer.

Inzicht in de – soms verborgen – redenen voor (on)tevredenheid:

  • is de basis voor het optimaliseren van de dienstverlening;
  • leert waar zwakke plekken in de omgang met klanten zitten;
  • vergroot het bewustzijn van medewerkers ten aanzien van klantgerichtheid en houding om die te bevorderen.

 

Wat wilt u weten?

Hoe tevreden zijn de klanten over:

de wijze waarop zij worden geholpen?

de snelheid waarmee zij worden geholpen?

de kennis en vakbekwaamheid van de medewerkers?

de bruikbaarheid van de informatie en adviezen?

de toon waarop zij te woord worden gestaan?

de kwaliteit van de geleverde diensten?

de prijs-kwaliteitverhouding?

de afhandeling van klachten?

de bereikbaarheid van de organisatie?

de communicatie?

Terug naar boven

Medewerkersonderzoek

Voor veel organisaties, bedrijven of verenigingen is het eigen blad of nieuwsbrief een belangrijk middel om de medewerkers, klanten of leden te informeren over nieuwe ontwikkelingen, activiteiten, producten of diensten en weetjes over het eigen gebied. Lezersonderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of de publicatie gelezen en gewaarderd wordt en aansluit bij de informatiebehoefte van de lezer.

Medewerkersonderzoek verschaft organisaties een gedetailleerd inzicht in de wensen, verwachtingen en belemmeringen zoals die worden ervaren door medewerkers en is daarmee ook een sterkte-zwakte analyse van de organisatie.

 

Wat wilt u weten?

Hoe verbonden voelen medewerkers zich met de organisatie?

Hoe tevreden zijn medewerkers over: hun werk? de werkdruk? de arbeidsvoorwaarden?

de fysieke werkplek? de facilitaire ondersteuning?

de communicatie en informatievoorziening?

de eigen taken en verantwoordelijkheden?

de ruimte voor persoonlijk initiatief en ontwikkeling?

de beoordelingssystematiek?

de wijze waarop leiding wordt gegeven?

Terug naar boven

Positioneringsonderzoek

Voor veel organisaties, bedrijven of verenigingen is het eigen blad of nieuwsbrief een belangrijk middel om de medewerkers, klanten of leden te informeren over nieuwe ontwikkelingen, activiteiten, producten of diensten en weetjes over het eigen gebied. Lezersonderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of de publicatie gelezen en gewaarderd wordt en aansluit bij de informatiebehoefte van de lezer.

Maar leiden al die inspanning tot de gewenste bekendheid? En uiteindelijk tot erkenning van de kwaliteit en de uitzonderlijkheid van het aanbod? Om die vraag te beantwoorden en om vast te stellen waar een organisatie in de ogen van relevante doelgroepen staat, wordt positioneringsonderzoek ingezet. Het onderzoek levert daarmee gedetailleerde informatie die het mogelijk maakt om de communicatie op doelgroepen af te stemmen en – als er zwakke punten worden ontdekt – eventuele verbeteracties op doelgroepniveau uit te voeren.

 

Wat wilt u weten?

Staan wij op de shortlist als anderen aan organisaties in het vakgebied denken?

Hoe beoordelen anderen de samenwerking met onze organisatie?

herkennen onze relaties onze drie kernwaarden in onze werkwijze?

Laten al onze vestigingen het sociale gezicht zien dat we willen tonen?

Weten alle relaties waar wij voor staan?

Zijn er aspecten in onze werkwijze die voor verbetering vatbaar zijn?

Welke kenmerken worden aan onze organisatie toegeschreven?

In hoeverre past het beeld dat wij van onszelf hebben, bij het beeld dat anderen van ons hebben.

Wat zijn reden om voor ons te kiezen, of dat juist niet te doen?

Wat is volgens anderen ons sterkste punt? En ons zwakste?

Zijn wij in de ogen van anderen anders dan anderen?

Weten anderen voldoende van ons en van de producten en diensten die we bieden?

Worden onze visie en missie herkend als passend bij onze organisatie?

In hoeverre voldoen wij aan verwachtingen en schieten we daarin wel eens te kort?

Zijn wij in de ogen van onze relaties geloofwaardig en betrouwbaar?

Terug naar boven

Cultuuronderzoek

Voor veel organisaties, bedrijven of verenigingen is het eigen blad of nieuwsbrief een belangrijk middel om de medewerkers, klanten of leden te informeren over nieuwe ontwikkelingen, activiteiten, producten of diensten en weetjes over het eigen gebied. Lezersonderzoek wordt uitgevoerd om vast te stellen of de publicatie gelezen en gewaarderd wordt en aansluit bij de informatiebehoefte van de lezer.

Cultuuronderzoek brengt de cultuur van een organisatie in beeld. Maakt duidelijk waarom er gewerkt wordt als er gewerkt wordt, waarom een bepaalde stijl overheerst en welke waarden en overtuigingen daaraan ten grondslag liggen. Het richt zich niet alleen op wat zichtbaar is, maar ook op de waarden, overtuigingen en veronderstellingen van individuele medewerkers.

Cultuuronderzoek kan de aanleiding zijn voor het bespreekbaar maken van (vaak onbewuste) motieven die keuzes en handelswijzen sturen. Met cultuuronderzoek wordt vastgesteld wat de kenmerken van (onderdelen van) een organisatie zijn, hoe die kenmerken zich verhouden tot de doelstellingen en het gewenste beeld van de organisatie. Cultuuronderzoek levert ook aanwijzingen op over de vraag wat medewerkers en leidinggevenden zouden moeten veranderen om de effectiviteit en het succes van de organisatie te bevorderen.

 

Wat wilt u weten?

Hoe komt het dat die ene afdeling zo anders presteert?

Waarom is de aanpak van die ene leidinggevende zo succesvol?

Wat vinden medewerkers kenmerkend aan de organisatie?

Hoe definiëren medewerkers succes?

Streven we met elkaar dezelfde doelstellingen na?

Hoe komt dat de besluitvorming daar zo traag verloopt?

Hoe komt dat we er toch niet in slagen om dat doel te bereiken?

Waarom verloopt de samenwerking tussen afdelingen zo moeizaam?

Waarom is het verloop in dat onderdeel zo hoog?

Bevordert of belemmert het management de resultaatgerichtheid?

Durven medewerkers zelf initiatief te ontplooien?

Wat is kenmerkend voor de onderlinge verhoudingen?

Terug naar boven